PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO SYSTÉMU YVES ROCHER

 

Výhody a nabídky Věrnostního systému se nevztahují na nákupy v internetovém obchodě.


Úvod

i. Speciální program pro věrné účastník věrnostního systému (Věrnostní systém) je organizován a spravován společností YVES ROCHER, spol. s r.o., IČ : 43005608 se sídlem Na strži 2102/61a, 140 00  Praha 4 - Krč (dále také jako „Yves Rocher").

ii. Věrnostní systém je určen pro účastník věrnostního systému y, kteří v kterémkoliv obchodě sítě obchodů Yves Rocher na území České republiky nakoupili zboží a pro potencionální účastník věrnostního systému y, kteří se zúčastnili zvláštních prezentačních a společenských akcí pořádaných mimo obchody Yves Rocher.

iii. Cílem Věrnostního systému je odměnit pravidelně nakupující účastník věrnostního systému y a poděkovat jim za jejich věrnost poskytnutím dárku při splnění níže uvedených podmínek, a to formou kosmetického výrobku značky Yves Rocher

iv. Níže uvedené všeobecné podmínky Věrnostního systému stanovují práva a závazky jeho účastníků, tj. společnosti YVES ROCHER, spol. s r.o. na straně jedné a držiteli věrnostní karty Yves Rocher na straně druhé. Tato pravidla vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.yves-rocher.cz.

Všeobecné podmínky Věrnostního systému

1. Definice :

a. „Věrnostní systém" je bonusový program organizován a spravován společností YVES ROCHER, spol. s r.o., který umožňuje získat účastníkům věrnostního systému speciální odměnu.

b. „Věrnostní karta" je plastiková karta, která je nepřenosná, vystavená na konkrétní jméno účastník věrnostního systému a, která dokládá jeho účast ve Věrnostním systému.

c. „Obchod Yves Rocher" - prodejní místo kosmetických výrobků značky Yves Rocher označené logem značky Yves Rocher, vyskytující se na území České republiky. Aktuální seznam všech obchodů je k dispozici na internetových stránkách www.yves-rocher.cz

d. „ Účastník věrnostního systému " - držitel Věrnostní karty, který před jejím převzetím dal písemný souhlas se svou registrací do Věrnostního systému dle stanovených podmínek.

2. Podstata Věrnostního systému

2.1 V rámci věrnostního programu sbírá Účastník věrnostního systému body (razítka) na svou Věrnostní kartu za jím realizované nákupy kosmetických výrobků v Obchodech Yves Rocher. Výměnou za takto nasbírané body může posléze Účastník věrnostního systému obdržet kosmetický výrobek dle těchto stanovených pravidel.

2.2 Výhody vyplývající z Věrnostního systému ani nasbírané body nelze postoupit či prodat jinému Účastníkovi věrnostního systému. Pokud Účastník věrnostního systému vlastní 2 nebo více Věrnostních karet, jeho body budou načteny pouze na jednu z nich, která bude považována za aktuálně platnou. Pro tyto případy se vícenásobné vlastnictví a následné zrušení platnosti jedné nebo více Věrnostních karet ohlašují prostřednictvím speciálního formuláře, který je k dispozici na všech Obchodech Yves Rocher.

2.3 Nasbírané body (razítka) nelze směnit za peněžní hotovost.

 

3. Účast ve Věrnostním systému

3.1 Účastníkem věrnostního systému se může stát jakákoliv plnoletá osoba, která uvede svou korespondenční adresu na území České republiky. Osoby mladší 18 let se mohou Věrnostního systému účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

3.2 Účast ve Věrnostním systému je osobní a nepřenosná.

3.3 Každý Účastník věrnostního systému může body kumulovat pouze na svůj jeden účet bodů Věrnostní karty (na jednu Věrnostní kartu).

3.4 Aby mohl být zájemce zařazen do Věrnostního systému, musí čitelně vyplnit a podepsat registrační formulář, který je k dispozici ve všech Obchodech Yves Rocher. Vyplňované údaje musí být kompletní a pravdivé. Po předání vyplněného registračního formuláře personálu Obchodu Yves Rocher, obdrží zájemce Věrnostní kartu, kterou může ke sbírání bodů bezprostředně použít. Jeho registrace je následně zanesena do databáze Účastníků věrnostního systému spravované společností YVES ROCHER, spol. s r.o. (dále jen « databáze »).

3.5 Formuláře bez uvedení podstatných náležitostí, tj. plného jména a příjmení, korespondenční adresy a podpisu, nemohou být zařazeny do databáze.

3.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo nezaregistrovat do databáze zájemce, kteří předložili formuláře, ve kterých jsou údaje neúplné či nečitelné, či na kterých chybí podpis.

3.7 Společně s Věrnostní kartou obdrží nově zaregistrovaný Účastník věrnostního systému tzv. uvítací balíček, který obsahuje zkrácenou verzi těchto pravidel Věrnostního systému. Úplné aktuální znění pravidel je k dispozici na internetových stránkách www.yves-rocher.cz

3.8 Osobní údaje Účastník věrnostního systému (registrace) jsou do databáze zaneseny do 2 měsíců od data založení Věrnostní karty

3.9 Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval vždy včas společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o změnách ve svých osobních údajích (změna adresy, příjmení atd.). YVES ROCHER, spol. s r.o. doručuje adresné zásilky určené Účastníku věrnostního systému pouze na posledně oznámenou adresu.

 

4. Věrnostní karta

4.1 Každý Účastník věrnostního systému obdrží věrnostní kartu Yves Rocher.

4.2 Věrnostní karta je platná ve všech Obchodech Yves Rocher na území České republiky.

4.3 Věrnostní karta umožňuje Účastníkovi věrnostního systému sbírat body (razítka) na základě uskutečněných nákupů kosmetických výrobků Yves Rocher dle níže specifikovaných pravidel.

4.4 Věrnostní karta opravňuje směnit nasbírané body za kosmetický výrobek v hodnotě odpovídající dosažené úrovně.

4.5 Je v zájmu Účastníka věrnostního systému, aby informoval společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o případné ztrátě nebo zcizení své Věrnostní karty.

4.6 YVES ROCHER, spol. s r.o. nenese zodpovědnost za případné zneužití ztracené či odcizené karty třetí osobou (včetně využití nasbíraných bodů ke směně za kosmetický výrobek), pokud ztráta nebo zcizení nebyly Účastníkem věrnostního systému včas ohlášeny.

4.7 V případě ztráty nebo odcizení věrnostní karty vyplní Účastník věrnostního systému příslušný formulář, který je k dispozici ve všech Obchodech Yves Rocher. Na základě předání vyplněného formuláře obdrží účastník novou Věrnostní kartu.

4.8 Platnost Věrnostní karty a na ní uvedených nasbíraných bodů (razítek) je 1 rok od data založení Věrnostní karty nebo od data jejího obnovení (tj. při přechodu na vyšší úroveň - viz níže). Toto datum platnosti je uvedeno na zadní straně Věrnostní karty. V případě, že datum platnosti vyprší, Účastník věrnostního systému tímto dnem ztrácí nárok na uplatnění všech nasbíraných a dosud nevyužitých bodů (razítek).

4.9 Systém sbírání bodů (razítek) na Věrnostní kartu Účastníka věrnostního systému:

4.9.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. se zavazuje držiteli Věrnostní karty přiznat body (razítka) za nákup kosmetických výrobků v Obchodech Yves Rocher.

4.9.2 Počet přiznaných bodů (razítek) odpovídá výši hodnoty nákupu provedeného v korunách českých (Kč) - za každých utracených 100,- Kč náleží držiteli Věrnostní karty 1 bod (1 razítko)

4.9.3 Jedno (1) razítko odpovídá jednomu (1) věrnostnímu bodu.

4.9.4 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit systém přidělování bodů (razítek).

4.9.5 Věrnostní body (razítka) připíše kosmetická poradkyně Obchodu Yves Rocher Účastníkovi věrnostního systému na předloženou Věrnostní kartu po uskutečnění nákupu nad 100,- Kč.

4.9.6 V případě odcizení nebo ztráty Věrnostní karty nebudou nasbírané body (razítka) Účastníkovi věrnostního systému kompenzovány.

4.10 Směna věrnostních bodů (razítek) za kosmetický výrobek:

4.10.1 Účastník věrnostního systému má právo na výběr jednoho kosmetického výrobku v odpovídající hodnotě I. úrovně, pokud nasbíral dvacet (20) bodů (razítek) během jednoho (1) roku (tj. během 365 dní) ode dne založení Věrnostní karty. Datum platnosti Věrnostní karty, tj. datum, do kterého může účastník body (razítka) na Věrnostní kartu sbírat, je vyznačeno na její zadní straně.

4.10.2 Po dosažení všech bodů (razítek) I. úrovně se může účastník za dobu platnosti Věrnostní karty rozhodnout, zda si chce vybrat jeden (1) kosmetický výrobek odpovídající I. úrovni nebo pokračovat ve sbírání bodů (razítek) ve II. úrovni - tj. účastník se vzdává dárku z I. úrovně a postupuje do II. úrovně, ve které může opět po dobu jednoho (1) roku od data dosažení I. úrovně (tzv. obnovení platnosti Věrnostní karty) sbírat body (razítka) až do dosažení II. úrovně. K možnosti vybrání kosmetického výrobku ze II. úrovně musí účastník nasbírat dalších 20 bodů (razítek) - tj. celkem 40 bodů (razítek) za I. a II. úroveň. Po dosažení II. úrovně se opět účastník může rozhodnout, zda si dárek za dosaženou II. úroveň vyzvedne nebo se ho vzdá a bude další jeden (1) rok ode dne dosažení II. úrovně pokračovat ve sbírání bodů (razítek) III. úrovně. K dosažení III. úrovně a možnosti vybrat si jeden (1) kosmetický výrobek jako dárek musí účastník nasbírat opět 20 bodů (razítek) během jednoho (1) roku od dosažení II. úrovně, tj. celkem šedesát (60) bodů (razítek) za všechny 3 úrovně během období trvající maximálně tři (3) roky.

4.10.3 Účastník věrnostního systému je povinen si vybrat a převzít kosmetický výrobek jako věrnostní dárek nebo si nechat vystavit Věrnostní kartu na vyšší úroveň ihned po uskutečnění nákupu, kterým požadovanou úroveň dosáhl. Kosmetický výrobek jako věrnostní dárek nemůže být Účastníkovi věrnostního systému vydán, pokud nenasbíral všechny (body) razítka dané úrovně, kterou si pro ukončení sbírání bodů (razítek) a převzetí kosmetického výrobku jako věrnostního dárku, vybral.

4.10.4 Směna bodů (razítek) za kosmetický výrobek, jako věrnostní dárek, probíhá následujícím způsobem :
- I. úroveň (20 bodů = razítek) - 1 kosmetický výrobek v hodnotě 150,- Kč nebo více ** (katalogová cena výrobku bez slevy)
- II. úroveň (40 bodů = razítek) - 1 kosmetický výrobek v hodnotě 400,- Kč nebo více *** (katalogová cena výrobku bez slevy),
- III. úroveň (60 bodů = razítek) - 1 kosmetický výrobek v hodnotě 700,- Kč nebo více **** (katalogová cena výrobku bez slevy).

4.10.5 Nasbírané body (razítka) nemohou být v žádném případě směněny za hotovost ani převedeny na jinou osobu.

4.11 Blokace věrnostní karty

4.11.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. může s okamžitou platností zablokovat Věrnostní kartu Účastníka věrnostního systému, pokud tento nerespektuje pravidla popsaná v tomto dokumentu nebo na registraci záměrně uvedl chybné osobní údaje, či se vydává za jinou osobu.

4.11.2 YVES ROCHER, spol. s r.o. provede blokaci Věrnostní karty a nezařadí či vyřadí Účastníka věrnostního systému z databáze věrných účastník věrnostního systému, pokud Účastník věrnostního systému nesouhlasí s použitím jeho osobních údajů pro účely marketingových akcí k propagaci prodeje výrobků značky Yves Rocher v rámci distribučního programu, spočívajícího v rozesílání adresných marketingových letáků se speciální nabídkou pro věrné účastník věrnostního systému y (dále jen „distribuční program").

4.11.3 Vyřazení Účastníka věrnostního systému z distribučního programu nemá vliv na možnost využití dosud nasbíraných bodů (razítek), pokud účastník splnil všechny podmínky ke směně bodů za kosmetický výrobek (tj. ukončená úroveň do data platnosti uvedeného na Věrnostní kartě).

4.11.4 Účastník věrnostního systému může být kdykoliv na vlastní žádost z databáze vyřazen, vyplní-li a podepíše ve kterémkoliv Obchodu Yves Rocher formulář k tomuto účelu určený. Společně s vyplněným formulářem je Účastník věrnostního systému povinen vrátit i Věrnostní kartu, čímž zaniká jeho nárok na dosud nasbírané a nevyužité body (razítka).

5. Ukončení nebo přerušení věrnostního systému

5.1 YVES ROCHER, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit nebo přerušit Věrnostní systém.

5.2 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému bude společnost YVES ROCHER, spol. s r.o. o této skutečnosti informovat Účastníky věrnostního systému prostřednictvím sítě Obchodů Yves Rocher a na internetových stránkách www.yves-rocher.cz

5.3 V případě ukončení nebo přerušení Věrnostního systému může Účastník věrnostního systému uplatnit dosud nasbírané body (razítka) a směnit je za kosmetický výrobek, nasbíral-li je v množství a čase nezbytném k splnění podmínky pro směnu v souladu s pravidly popsanými v tomto dokumentu. V opačném případě nasbírané body propadají.

6. Ochrana osobních dat

6.1 Účastník věrnostního systému potvrzuje svým podpisem, že se seznámil, a že souhlasí se Zásadami ochrany osobních údajů.

*
Kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šeků. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje 150,- Kč, účastník doplatí rozdíl mezi 150,- Kč a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než 150,- Kč, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen.


**
Kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šeků. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje 400,- Kč, účastník doplatí rozdíl mezi 400,-Kč a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než 400,- Kč, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen.


***
Kosmetický výrobek s výjimkou dárkových kompozic, dárkových kazet a dárkových šeků. Pokud katalogová cena výrobku převyšuje 700,- Kč, účastník doplatí rozdíl mezi 700,- Kč a katalogovou cenou vybraného výrobku. Pokud je katalogová cena vybraného výrobku nižší než 700,- Kč, rozdíl účastníkovi nebude vyplacen.

Tyto webové stránky používají cookies za účelem poskytování služeb v souladu s Pravidly cookies.

Více informací